MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar
çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICIʼ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICIʼ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD-SOYAD: ATTALIA GLOBAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: ETİLER MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 23 İÇ KAPI NO: 106
MURATPAŞA/ ANTALYA
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı
takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek
ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanıʼnı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığıʼnı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunʼu,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğiʼni (RGh27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya
mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICIʼya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICIʼya ait internet sitesi üzerinden
talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICIʼyı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3. KONU
İşbu Sözleşme, ALICIʼnın, SATICIʼya ait internet sitesi üzerinden elektronik
ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: ATTALIA GLOBAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: ETİLER MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 23 İÇ KAPI NO: 106
MURATPAŞA/ ANTALYA
Faks
Eposta: info@attaliaglb.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/
modeli, rengi, adedi) SATICIʼya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı
tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya
süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda
gösterilmiştir.
Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.
FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile
birlikte
teslim edilecektir.
GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICIʼya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi
sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. ALICIʼnın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,
mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya
verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin
vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile
ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler
kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICIʼnın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICIʼya teslim
edilememesi durumunda, ALICIʼnın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve
belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine
göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları
dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında
gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIʼyı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir
ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse,
bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye
bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICIʼya iade edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeʼyi elektronik
ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin
ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICIʼnın
sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICIʼnın gösterdiği adresteki
kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz
kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili
banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI
Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICIʼya ait olacak
şekilde SATICIʼya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve
tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin
oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali
ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesini SATICIʼdan talep etme hakkını haizdir. ALICI
tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICIʼnın nakit ile yaptığı ödemelerde,
ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICIʼnın kredi
kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal
edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI
tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın
bankaya iadesinden sonra ALICIʼnın hesaplarına yansıması halinin tamamen
banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICIʼyı
sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha
sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil
telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon
görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla
ALICIʼya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle
SATICIʼnın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde
bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo
şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam
olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu,
ALICIʼya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura
iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması
veya ürünün ALICIʼya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik
ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait
ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna
ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICIʼdan talep edebilir. ALICIʼnın talebe konu bilgi/
belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup,
mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi
iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICIʼya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer
sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICIʼnın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICIʼnın ilk bildirimi üzerine derhal,
nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICIʼya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi
takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran
ALICIʼyı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICIʼya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,
genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir
amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde
kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya
zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICIʼya ait internet sitesinin üzerinden, SATICIʼnın kendi kontrolünde
olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka
web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIʼya
yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini
veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden
üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICIʼyı
bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal
nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICIʼnın üyeye karşı
üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı
saklıdır.
CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14
(on dört) gün içerisinde, SATICIʼya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek
sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli
sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının
kullanımından kaynaklanan masraflar SATICIʼ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi
kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya
iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve
ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması
halinde,
a) 3. kişiye veya ALICIʼ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen
ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük
süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIʼyı borç altına sokan belgeleri ALICIʼ ya
iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICIʼ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma
olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICIʼ nın zararlarını
tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün
usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen
kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında
faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICIʼnın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları,
makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya
son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICIʼya teslim edilmesinin
ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve
hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle
karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik
sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara
ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye
anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap,
dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama
cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış
olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf
malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde
faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini ALICIʼdan talep edebilir ve her koşulda ALICIʼnın borcundan
dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı
SATICIʼnın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda
belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2018 yılı için tüketici hakem
heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe
tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile
3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz
on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)
Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il
tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi
öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine
dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: ATTALIA GLOBAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ALICI:
TARİH: 14.07.2022